PRODUCENT HAL NAMIOTOWYCH

tel. 606 444 410

Regulamin

Podstawowe warunki handlowe – produkcja hal namiotowych wraz z możliwością nabycia wyposażenia dodatkowego.

Przedmiot produkcji

 1. Przedmiotem produkcji i sprzedaży są hale namiotowe o parametrach określonych i generowanych w ramach konfiguratora hali. Producentem namiotów jest: WAWELSTAL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jeziorko, 31-987 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000852203, NIP 6783186170, REGON: 386744477, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 złotych (dalej: “Producent”).

 2. Klient (dalej: “Klient”) korzystając z konfiguratora hali może dostosować parametry hali oraz elementy wyposażenia dodatkowego do swoich potrzeb, a następnie wygenerować zapytanie cenowe przesyłane do  Producenta.

 3. Sprzedaż hali namiotowej może również obejmować wyposażenie dodatkowe w postaci następujących elementów: ławostołów i podłogi – wskazane szczegółowo w konfiguratorze.

 4. Produkowane namioty będą fabrycznie nowe oraz w pełni kompletne, tj. będą posiadały wszystkie niezbędne elementy potrzebne do rozstawienia i użytkowania. W przypadku braku jakiegoś elementu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Producenta. Istnieje możliwość nabycia namiotu używanego w przypadku dostępności takiej rzeczy u Producenta i po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu takiego zakupu.

Rezerwacja i zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: biuro@wawelstal.pl lub w głównym zakładzie przedsiębiorstwa producenta – tj. ul. Jeziorko 1 w Krakowie. Wszelkie potrzebne informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. (12) 431 01 01 oraz +48 606 44 44 10. Akceptacja zamówienia i przyjęcia go do realizacji wymaga w każdym przypadku wyraźnego potwierdzenia przez Producenta. Dla usunięcia wątpliwości przyjmuje się, że brak akceptacji zamówienia oznacza odmowę jego przyjęcia.

 2. Na podstawie zamówienia sporządzona zostaje szczegółowa umowa w formie pisemnej. Przed jej zawarciem Producent przedstawi Klientowi szczegółowe warunki produkcji i sprzedaży. Producent zastrzega sobie prawo odmowy realizacji danego zamówienia bez podania przyczyny. Sytuacja taka może mieć w szczególności ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne zakładu.

 3. Termin realizacji zamówienia zostanie w każdym przypadku indywidualnie określony, zależy on od rodzaju przedmiotu produkcji, rodzaju elementów wyposażenia dodatkowego oraz aktualnych możliwości zakładu produkcyjnego Wawelstal.

 4. Przed zawarciem umowy Klient zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 50% ceny brutto – chyba, że strony postanowią inaczej. Termin realizacji zamówienia zostanie określony w umowie.

 5. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia (w tym nie odebrania albo odmowy odebrania przedmiotu sprzedaży) z przyczyn leżących po stronie Klienta, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi i Producent ma prawo zachować ją dla siebie.

Realizacja zamówienia

 1. Odbiór przedmiotu sprzedaży odbywa się w zakładzie przedsiębiorstwa Producenta tj. przy ul. Jeziorko 1 w Krakowie. Najpóźniej przy odbiorze płatna jest również pozostała część ceny sprzedaży. Własność przedmiotu sprzedaży (namiotu oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego) przechodzi na Klienta dopiero z chwilą uiszczenia całości ceny określonej szczegółowo w umowie.

 2. Istnieje możliwość wysyłki przedmiotu sprzedaży do miejsca wskazanego przez Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu z Producentem i za dodatkowym wynagrodzeniem. Cena sprzedaży wraz należnością za transport muszą być wówczas uiszczone w całości na rzecz Producenta przed dostarczeniem przedmiotu sprzedaży do Klienta, chyba, że strony inaczej postanowiły w szczegółowej umowie.

 3. Istnieje możliwość, zamontowania namiotu przez Producenta po wcześniejszych ustaleniach. W takim przypadku do ceny doliczona zostanie opłata za transport oraz montaż szczegółowo określone w umowie sprzedaży. Cena sprzedaży wraz należnościami dodatkowymi muszą być wówczas uiszczone w całości na rzecz Producenta przed dostarczeniem przedmiotu sprzedaży do Klienta i jego zamontowaniem, chyba, że strony inaczej postanowiły w szczegółowej umowie.

 4. Odbiór przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie wskazanym w umowie jednak nie wcześniej niż po uiszczeniu całości ceny oraz opłat dodatkowych – chyba, że strony inaczej postanowiły.

 5. Przepisów o rękojmi za wady nie stosuje się.

 6. Wawelstal na podstawie odrębnych odpłatnych zleceń świadczy również usługi z zakresu serwisu namiotów. Szczegóły serwisu i podjęcie się zlecenia przez Producenta są uzgadniane indywidualnie z Klientem.

WAWELSTAL sp. z o.o., ul. Jeziorko 1, 31-987 Kraków, NIP 6783186170