PRODUCENT HAL NAMIOTOWYCH

tel. 606 444 410

Regulamin

Podstawowe warunki handlowe – produkcja hal namiotowych wraz z możliwością nabycia wyposażenia dodatkowego.

Przedmiot produkcji

 1. Przedmiotem produkcji i sprzedaży są hale namiotowe o parametrach określonych i generowanych w ramach konfiguratora hali dostępnego pod adresem:________________. Producentem namiotów jest: Grzegorz Wojewódzki, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Grzegorz Wojewódzki “Kudu Polska”, NIP: 945 – 195 – 31 – 55, REGON: 356874341, adres: ul. Jeziorko 1, 31 – 987 Kraków (dalej: “Producent”).

 2. Klient (dalej: “Klient”) korzystając z konfiguratora hali może dostosować parametry hali oraz elementy wyposażenia dodatkowego do swoich potrzeb, a następnie wygenerować zapytanie cenowe przesyłane do Kudu Polska Grzegorz Wojewódzki.

 3. Sprzedaż hali namiotowej może również obejmować wyposażenie dodatkowe w postaci następujących elementów: ławostołów i podłogi – wskazane szczegółowo w konfiguratorze.

 4. Produkowane namioty będą fabrycznie nowe oraz w pełni kompletne, tj. będą posiadały wszystkie niezbędne elementy potrzebne do rozstawienia i użytkowania.W przypadku braku jakiegoś elementu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kudu Polska Grzegorz Wojewódzki. Istnieje możliwość nabycia namiotu używanego w przypadku dostępności takiej rzeczy u Producenta i po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu takiego zakupu.

Rezerwacja i zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: biuro@kudu-polska.pl lub w głównym zakładzie przedsiębiorstwa producenta – tj. Kudu Polska Grzegorz Wojewódzki, ul. Jeziorko 1 w Krakowie. Wszelkie potrzebne informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. (12) 431 01 01. Akceptacja zamówienia i przyjęcia go do realizacji wymaga w każdym przypadku wyraźnego potwierdzenia przez Kudu Polska Grzegorz Wojewódzki. Dla usunięcia wątpliwości przyjmuje się, że brak akceptacji zamówienia oznacza odmowę jego przyjęcia.

 2. Na podstawie zamówienia sporządzona zostaje szczegółowa umowa w formie pisemnej. Przed jej zawarciem Producent przedstawi Klientowi szczegółowe warunki produkcji i sprzedaży. Producent zastrzega sobie prawo odmowy realizacji danego zamówienia bez podania przyczyny. Sytuacja taka może mieć w szczególności ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne zakładu.

 3. Termin realizacji zamówienia zostanie w każdym przypadku indywidualnie określony, zależy on od rodzaju przedmiotu produkcji, rodzaju elementów wyposażenia dodatkowego oraz aktualnych możliwości zakładu produkcyjnego Kudu Polska Grzegorz Wojewódzki.

 4. Przed zawarciem umowy Klient zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 50% ceny brutto – chyba, że strony postanowią inaczej. Termin realizacji zamówienia zostanie określony w umowie.

 5. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia (w tym nie odebrania albo odmowy odebrania przedmiotu sprzedaży) z przyczyn leżących po stronie Klienta, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi i Producent ma prawo zachować ją dla siebie.

Realizacja zamówienia

 1. Odbiór przedmiotu sprzedaży odbywa się w zakładzie przedsiębiorstwa Kudu Polska Grzegorz Wojewódzki – tj. przy ul. Jeziorko 1 w Krakowie. Najpóźniej przy odbiorze płatna jest również pozostała część ceny sprzedaży. Własność przedmiotu sprzedaży (namiotu oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego) przechodzi na Klienta dopiero z chwilą uiszczenia całości ceny określonej szczegółowo w umowie.

 2. Istnieje możliwość wysyłki przedmiotu sprzedaży do miejsca wskazanego przez Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu z Kudu Polska Grzegorz Wojewódzki i za dodatkowym wynagrodzeniem. Cena sprzedaży wraz należnością za transport muszą być wówczas uiszczone w całości na rzecz Producenta przed dostarczeniem przedmiotu sprzedaży do Klienta, chyba, że strony inaczej postanowiły w szczegółowej umowie.

 3. Istnieje możliwość, zamontowania namiotu przez Producenta po wcześniejszych ustaleniach. W takim przypadku do ceny doliczona zostanie opłata za transport oraz montaż szczegółowo określone w umowie sprzedaży. Cena sprzedaży wraz należnościami dodatkowymi muszą być wówczas uiszczone w całości na rzecz Producenta przed dostarczeniem przedmiotu sprzedaży do Klienta i jego zamontowaniem, chyba, że strony inaczej postanowiły w szczegółowej umowie.

 4. Odbiór przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie wskazanym w umowie jednak nie wcześniej niż po uiszczeniu całości ceny oraz opłat dodatkowych – chyba, że strony inaczej postanowiły.

 5. Przepisów o rękojmi za wady nie stosuje się.

 6. Kudu Polska Grzegorz Wojewódzki na podstawie odrębnych odpłatnych zleceń świadczy również usługi z zakresu serwisu namiotów. Szczegóły serwisu i podjęcie się zlecenia przez Producenta są uzgadniane indywidualnie z Klientem.

Kudu Polska Grzegorz Wojewódzki, ul. Semperilowców 6/1a, 31-540 Kraków, NIP 945 195 31 55